designed by Vladimir Maksimovic


Plan kvaliteta za 2010

Cilj plana kvaliteta za 2010. Godinu je:
- Održati i poboljšati sistem kvaliteta po standardu ISO/TS 16949:2002. Resertifikacija sistema.

- Dostici planirane pokazatelje kvaliteta i ostale ciljeve na podrucju kvaliteta.


Održavanje sistema kvaliteta

Ciljevi održavanja sistema kvaliteta su:
- neusaglašenosti otkrivene na internim auditima otkloniti u odgovarajucem roku
- vršiti interne obuke iz oblasti sistema kvaliteta
- uspešno sprovodenje korektivnih i preventivnih aktivnosti

Sistemska saradnja sa dobavljacima i korisnicima

2010. Godine ocenjivacemo pet najvecih dobavljaca, i to: Eybl, Michael Thierry, Okroglica, Texla i Treve.
Ocenjivanje ce da se vrši jednom godišnje na osnovu ostvarenog kvaliteta na prijemu i u procesu proizvodnje.

Planirani su sastanci sa korisnicima na njihovim lokacijama u cilju poboljšanja kvaliteta i uskladivanja eventualnih neusaglašenosti. Sastanci ce se vršiti u zavisnosti od potreba.

Pokazatelji

U sistemu kvaliteta prate se sledeci pokazatelji:
- kvalitet na ulazu uz evidentiranje nekvalitetnog materijala kroz PPM i ocenjivanje dobavljaca kako je opisano u tacki 7.3.
- kvalitet u procesu - pokazatelji kvaliteta (trend karte) i pracenje troškova nekvaliteta
- kvalitet na izlazu su troškovi reklamacija korisnika sa PPM-om kod korisnika.


[Home][O nama][Galerija][Fori Group]
Copyright © 2010 by Zastava Tapacirnica  •   All Rights reserved   •   E-Mail: office@foritextile.rs
Home •  O nama •  Standardi QS
Srbija
Worldwide